Algemene voorwaarden

 Artikel 1

Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 73277207.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de advocaten die verbonden zijn aan Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. in opdracht van derden uitvoeren. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

De overeenkomst van opdracht wordt geacht te zijn verstrekt aan Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. Dit is ook het geval indien een advocaat die verbonden is aan Van Kuijk Cetinkaya Ahmad advocaten de opdracht uitvoert. De advocaten van Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. worden uitsluitend geacht om de opdracht namens Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. uit te voeren.

Artikel 4

De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening  van Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V.

Artikel 5

1. In het geval er bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht onverhoopt een gebeurtenis voortdoet die tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen, vermeerderd met het eigen risico, waar de door Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op geeft.

2. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking mocht verlenen, dan geldt dat de aansprakelijkheid van Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. en de aan haar verbonden advocaten beperkt wordt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,00.

Artikel 6

Indien bij de uitvoering van een opdracht derden moeten worden ingeschakeld, achten Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. en de aan haar verbonden advocaten zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7

Behoudens het gestelde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering tegen Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten en de aan haar verbonden advocaten in ieder geval na twaalf maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontdekt danwel redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 8

Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. is gerechtigd om de werkzaamheden te staken indien een declaratie niet of niet geheel binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan. De zaak zal pas weer worden hervat zodra de declaratie, inclusief wettelijke rente en kosten in zijn geheel is voldaan.

Artikel 9

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen declaraties binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan te worden. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, dan is Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. gerechtigd om zonder verdere voorafgaande aankondigingen de wettelijke rente en een contractuele boete in rekening te brengen. De contractuele boete wordt begroot op 15% over de openstaande declaratie met een minimum van € 50,00.

Artikel 10

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden door Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. op uurtarief uitgevoerd. Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. is steeds gerechtigd om een nader voorschot te vragen. De overeengekomen uurtarieven kunnen gedurende de duur van de opdracht gewijzigd worden.

Artikel 11

1.In geval Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. in een zaak geld ontvangt  namens een cliënt(e), dan zal betaling uitsluitend geschieden door storting over overschrijving via de Stichting beheer derdengelden KCA Advocaten. Dit is slechts anders indien dit vooraf schriftelijk met de cliënt(e)(n) wordt overeengekomen.

2. Indien er nog declaraties of andere kosten openstaan, dan is Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. gerechtigd om ontvangen bedragen op de Stichting beheer derdengelden KCA Advocaten te verrekenen. Voor de verrekening is geen nadere toestemming van de cliënt(e)(n) vereist

Artikel 12

1. Op alle door Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. gesloten opdrachten is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De kantoorklachtenregeling wordt tezamen met de overeenkomst van opdracht toegezonden en is na te lezen op: https://kca-advocaten.nl/kantoorklachtenregeling/

2. In geval van een geschil zullen partijen zich inzetten om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan de klacht door één der partijen conform art 4 lid 3 van de klachtenregeling worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

Artikel 13

In geval van geschillen over de tekst van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 14

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Kuijk Cetinkaya Ahmad advocaten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder nummer 36/2019